ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

Oświadczenie ERGO Pro Sp. z o.o. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Oświadczenie w związku z Artykułem 3:

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju


Na podstawie Art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych ERGO Pro informuje w jaki sposób uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie wyboru produktu finansowego, który jest przedstawiany inwestorom końcowym przed świadczeniem usługi doradztwa.

Definicja:

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - możliwość wystąpienia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z ładem korporacyjnym, których wystąpienie ma rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki działalności oraz reputację ERGO Pro, a także na wartość i jakość działalności rynkowej prowadzonej przez spółkę na ryzyko własne oraz ryzyko klientów.

Informacja:

ERGO Pro Sp. z o.o. prowadzi między innymi działalność dystrybucyjną w zakresie ubezpieczeń oraz programów oszczędnościowych, których twórcą i podmiotem zarządzającym, zobowiązanym do udzielenia wskazanych w Ogólnych Warunkach Umów świadczeń finansowych, jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności oraz strategiczne partnerstwo z STUnŻ ERGO Hestia, ERGO Pro w procesie podejmowania decyzji biznesowych uwzględnia wszelkie istotne ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności informacji publikowanej przez uczestników rynku finansowego, partnerów biznesowych, w tym o ile to możliwe ryzyko dla zrównoważonego rozwoju.
ERGO Pro kieruje się tą zasadą w procesie wyboru produktu finansowego, który jest przedstawiany inwestorom końcowym przed świadczeniem usługi doradztwa oraz przy podejmowaniu decyzji dotyczących współprojektowania, współtworzenia nowych programów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych.

Oświadczenie w związku z Artykułem 4:

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu


Biorąc należycie pod uwagę swoją wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności oraz rodzaje produktów finansowych, w odniesieniu do których nasza spółka aktualnie świadczy usługi doradztwa, ERGO Pro informuje, że nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju ze względu na niskie ryzyko ich wystąpienia (np. łamanie praw człowieka), a także z uwagi na fakt, że głównym celem działalności spółki jest dbanie o jak najlepszy interes klienta oraz rzetelne doradztwo we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym, które w swoich działaniach posługuje się strategią dla zrównoważonego rozwoju.

Nasze cele realizujemy we współpracy z towarzystwem ubezpieczeń oraz w zgodzie z wytycznymi nadzoru finansowego oraz przepisami dotyczącymi dystrybucji ubezpieczeń. ERGO Pro sp. z o.o. nie planuje w najbliższej przyszłości zmiany podejścia. Jednocześnie spółka nie wyklucza również zmiany stanowiska w dłuższej perspektywie czasu.